2009 Indy MotoGP: Four-Stroke Future

Goodbye million-dollar two-strokes, hello multi-million-dollar four-strokes?